Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.race.gt

 

 • 1 Słowniczek

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. gt lub Usługodawca – BlueCloud sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395181, posiadająca numer NIP 675-14-60-515, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;
 2. Serwis Usługodawcy – race.gt a także każdą inną stronę internetową lub odpowiednią stronę mobilną lub inne aplikacje, edytowane, utrzymywane lub zarządzane przez Race.gt, w tym mikrostrony lub podstrony oferowane przez taką stronę internetową lub aplikację;
 3. Serwis Usługodawcy w wersji trial – Serwis Usługodawcy w ograniczonej funkcjonalności, z którego korzystanie jest nieodpłatne.
 4. Konto – indywidualne konto Usługobiorcy w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Usługodawcę;
 5. Konto trial – indywidualne konto Usługobiorcy w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Usługodawcę, umożliwiające Usługobiorcy dostęp do Serwisu w wersji trial.
 6. Aplikacje – programy wchodzące w skład Serwisu, umożliwiające pomiar czasu przejazdu pomiędzy punktami kontrolnymi, publikacji wyników użytkowników, prowadzenia rankingów oraz wspierania organizacji eventów/zawodów;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Race.gt;
 8. Warunki – warunki świadczenia przez Race.gt usług drogą elektroniczną, na które składają się Regulamin, Dobre Praktyki Pomiaru Czasu oraz Polityka Prywatności;
 9. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Usługobiorcy oraz nadanie mu loginu i hasła;
 10. Serwis – program stworzony przez BlueCloud sp. z o. o. służący do pomiaru czasu przejazdu pomiędzy punktami kontrolnymi, publikacji wyników użytkowników, prowadzenia rankingów oraz wspierania organizacji eventów/zawodów;
 11. Urządzenie końcowe – wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów Platformy, w szczególności komputer, laptop, telefon komórkowy, tablet;
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);
 13. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.);
 15. Usługa – każdorazowe umożliwienie Usługobiorcy przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Usługodawcy pomiaru czasu przejazdu pomiędzy punktami kontrolnymi, publikacji wyników użytkowników, prowadzenia rankingów oraz wspierania organizacji eventów/zawodów;
 16. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Usługobiorcą, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie Serwisu.
 17. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy, wykorzystywany przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usług;
 18. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą na podstawie Warunków;
 19. Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorcy;
 20. Opłata serwisowa – właściwe opłaty lub inne odpowiednie kwoty płatne za Usługę;
 21. Adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 22. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę;
 23. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 24. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 25. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
 26. Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 27. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla użytkownika;
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 3. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 4. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami.
 6. Każda osoba korzystająca z Serwisów Usługodawcy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Warunków od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 • 3 Serwis
 1. Serwis jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z aplikacji umożliwiających pomiar czasu przejazdu pomiędzy punktami kontrolnymi, publikacje wyników użytkowników, prowadzenie rankingów oraz wspieranie organizacji eventów/zawodów.
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom skorzystanie z Serwisu w wersji desktopowej oraz mobilnej, tj. przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów. Usługodawca zastrzega, że Usługobiorca korzystający z wersji mobilnej posiadać będzie dostęp do serwisu w ograniczonym zakresie, przystosowanym do zdalnego korzystania z serwisu.
 4. Dostęp do pełnej wersji serwisu jest odpłatny, zgodnie z zasadami wskazanymi w §9. Usługobiorca może korzystać nieodpłatnie z wersji trial serwisu do czasu wprowadzenia pełnej wersji serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych sposobów sprzedaży dostępu do Serwisu, przy czym szczegółowe zasady odnoszące się do nowego sposobu sprzedaży zostaną za każdym razem określone w odrębnym regulaminie.
 • 4 Prawa autorskie
 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej race.gt , w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Usługodawcy bądź podmiotów trzecich.
 2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 • 5 Warunki techniczne świadczenia usług przez Usługodawcę
 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 • 6 Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania Warunków w całości.
 2. W przypadku rejestracji nieobejmującej wykorzystania konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko, wiek/data urodzenia,
  2. płeć,
  3. numer telefonu komórkowego,
  4. adres e-mail.
 3. W przypadku rejestracji obejmującej wykorzystanie konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest autoryzować usługę Race.gt w ramach aplikacji Facebook do uzyskania dostępu do następujących danych:
  1. Twoje podstawowe informacje,
  2. Twój adres email,
  3. Twoje informacje profilowe: urodziny, historia edukacji, miasto rodzinne, zainteresowania, lokalizacja i historia zatrudnienia.
 4. Założenie Konta oraz korzystanie z Usług dostępne jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 5. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Warunkami i zobowiązuje się je przestrzegać.
 6. Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto. Zabronione jest tworzenie lub wykorzystywanie Konta jako pełnomocnik Usługobiorcy lub podszywając się pod Usługobiorcę.
 7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto.
 8. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 9. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany jako trwały nośnik do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 • 7 Dostęp do Serwisu
 1. Usługobiorca, który jest zarejestrowany, uprawniony jest do korzystania z Serwisu w wersji trial.
 2. Usługobiorca, który uiści opłatę za dostęp do aplikacji Serwisu, uprawniony jest do korzystania z pełnej wersji aplikacji przez okres, na jaki został on wykupiony.
 3. Usługodawca uruchomi wybraną i opłaconą przez Usługobiorcę aplikację po upływie 1 dnia od daty zawarcia umowy. W sytuacji, w której Usługobiorca złoży Usługodawcy wyraźne oświadczenia zawierającego żądanie, aby świadczenie usługi rozpoczęło się w terminie krótszym, niż wskazany w zdaniu poprzednim, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby uczynić zadość żądaniu Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega jednak, że nie uruchomi aplikacji wcześniej niż przed upływem 72 godzin od zaksięgowania wpłaty ze strony Usługobiorcy.
 4. Po upływie okresu, na jaki aplikacja została on wykupiona, dostęp do aplikacji staje się nieaktywny. Celem dalszego korzystania z pełnej wersji aplikacji , konieczne jest uiszczenie przez Usługobiorcę opłaty.
 • 8 Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami ich świadczenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 3. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,
 4. wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów, w tym technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 5. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisach Usługodawcy przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,
 6. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
 7. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
 8. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 10. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 11. Usługobiorca poprzez umieszczenie w Serwisie Usługodawcy treści i danych go dotyczących wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisach Usługodawcy w celach związanych z realizacją celów Serwisu. W szczególności, choć nie wyłącznie dotyczy to publikacji wizerunku i innych udostępnionych przez Usługobiorcę danych, w tym utworów, których jest autorem. Powyższe udostępnienie ma na celu wyłącznie prezentację Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem danej świadczonej usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.
 12. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
 13. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,
 14. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 15. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 16. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
 17. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 19. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 20. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 21. podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami,
 22. w sytuacji uprzedniego wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przesyłanie treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z Serwisem, Usługodawca uprawniony jest do przesyłania Usługobiorcy drogą elektroniczną tych treści.
 23. Usługobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
 24. chronienia hasła do konta przed dostępem osób trzecich;
 25. wylogowywania się z konta za pomocą przycisku „Wyloguj”, zwłaszcza podczas korzystania z Serwisu z urządzeń dostępnych publicznie np. umieszczonych w kawiarniach internetowych itp.
 26. wykorzystywania aplikacji do celów zgodnych z przepisami prawa przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności,
 27. niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o wykorzystaniu aplikacji w sposób niezgodny z Warunkami,
 28. posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia wykorzystywanych pojazdów,
 29. posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 30. korzystania z pojazdów posiadający ważny dowód rejestracyjny oraz zapewniający niezbędne bezpieczeństwo i komfort, w szczególności posiadającego aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do ruchu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 31. okazania i udostępnienia na żądanie Race.gt dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków.
 32. Usługobiorca podczas rejestracji może również wyrazić zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
 33. Usługodawca obowiązany jest przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, jak również informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 34. W przypadku zachowań Usługobiorców sprzecznych z postanowieniami Warunków, Race.gt ma prawo do zachowania informacji o tym fakcie oraz do jej publikacji w profilu Usługobiorcy, jak i do zawieszenia lub zamknięcia Konta Usługobiorcy.
 • 9 Płatności
 1. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z pełnej wersji aplikacji po uiszczeniu opłaty, w wysokości wskazanej na stronie internetowej danego kursu.
 2. Opłaty wskazane na stronach internetowych poszczególnych aplikacji są cenami brutto, które zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
 3. Wysokość opłaty uzależniona jest od długości dostępu do aplikacji, jaką wybierze Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca może dokonać płatności za usługę w formie przelewu bankowego, płatności przekazem pocztowym lub za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności - firmy PayU S.A
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem podmiotów obsługujących płatności, Usługobiorcy zostaje automatycznie przekierowany na stronę internetową danego podmiotu, a następnie dokonuje płatności zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot.
 6. Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Serwisu powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać przekazana Usługodawcy w formie mailowej w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.
 7. Usługodawca zastrzega, że przewiduje wprowadzenie usługi płatniczej umożliwiającej automatyczne i okresowe obciążanie karty Usługobiorcy (tzw. płatności subskrypcyjne), jak również płatności za pośrednictwem SMS po dostosowaniu przez Usługodawcę warunków technicznych wymaganych do obsługi tego rodzaju płatności.
 • 10 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z Warunkami.
 • 11 Postępowanie reklamacyjne/Zgłaszanie nieprawidłowości
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email),
 5. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
 6. przedmiot reklamacji,
 7. okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 9. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza, pod adresem race.gt/reklamacje .
 10. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres e-mail.
 11. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 12. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
 • 12 Odstąpienie od umowy
 1. Usługobiorca może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 2. Usługobiorca może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu/dostępny jest na stronie internetowej race.gt/regulamin/odstapienie .
 3. Usługodawca nie przewiduje możliwości złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy, który jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 13 Rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 4. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 5. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 6. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 8. usunięcia przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
 9. otrzymywania przez Usługodawcę co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 10. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
 11. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 • 14 Zmiany Regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej race.gt oraz drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej race.gt , informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Usługodawca wyśle do Usługobiorców stosowną informację na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Platformy i wysłania stosownej informacji do Usługobiorców.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Usługobiorcom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem race.gt/regulamin .
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Usługodawcy. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Usługodawca udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Usługobiorcy. W przypadku komunikacji elektronicznej Usługodawca będzie wysyłał Usługobiorcy informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usługi Serwisu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla Usługodawcy sąd powszechny.
 8. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

Załączniki:

Załącznik nr 1